بایگانی آگوست, 2009

اقتصاد جهانی را نیز انفولانزای خوكی گرفت

كارشناسان اقتصادي جهان به شدت نسبت به آثار منفي گسترش بيماري انفولانزاي خوكي بر سيستم مالي و اقتصادي جهان هشدار مي دهند.
خبرگزاري فرانسه در یک گزارش منتشر کرده است که بر اساس گزارش سازمان صحی جهان ويروس انفولانزاي خوكي تا كنون به بيش از 170 كشور جهان گسترش يافته و 1800 نفر نيز به علت ابتلا به اين بيماري از بين رفته اند. كارشناسان صحی سازمان ملل نيز نسبت به تشديد بحران بيماري انفولانزاي خوكي در فصل زمستان هشدار مي دهند.
كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باورند كه گسترش اين بيماري مي تواند موجب تشديد بحران مالي و ركود اقتصادي جهان شود. كشورهاي مختلف با شديد ترين بحران مالي و ركود اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم روبرو هستند. سيمونتا ناردين سخنگوي صندوق بين المللي پول در اين باره تاكيد كرد، در حالي كه تبعات منفي بيماري انفولانزاي خوكي همچنان بر ما پوشيده است نمي توان پيش بيني دقيقي نسبت به تاثيرات منفي اين بيماري بر رشد توليد ناخالص داخلي جهان ارایه كرد.
گسترش اين بيماري مي تواند ثبات و آرامش نسبي برقرار شده در بازارهاي مالي جهان را با تهديد جدي روبرو كند. صندوق بين المللي پول در گزارش آتي چشم انداز اقتصاد جهاني به آثار منفي بيماري انفولانزاي خوكي بر ثبات مالي و اقتصادي جهان اشاره خواهد كرد. بانك جهاني نيز پيش بيني كرد، گسترش انفولانزاي خوكي مي تواند موجب كاهش 7/0 تا 8/4 درصدي توليد ناخالص داخلي جهان شود.
بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول از توليد ناخالص داخلي 863/54 تريليون دالري جهان در سال 2009 و با توجه به پيش بيني بانك جهاني، انفولانزاي خوكي مي تواند بيش از 384 ميليارد تا 633/2 تريلیون دالر به اقتصاد جهاني ضربه وارد كند.