شعر و ادبیات

– 1 –
شب پائیز و اولین دانه های برف
آرامش کامل
صدایی سگ همسایه …
– 2 –
از شمال تا جنوب
از شرق تا غرب
انفجار، انفجار
انتحار، انتحار و دیگر هیچ!
– 3 –
صلح و مصالحه؟!
مصلحت و مذاکره؟!
اما جای عدالت چون دسترخوان مهاجرین خالی …؟؟!!!
– 4 –
کمیسیون و کمیسیون ساز
قوانین و قانون ساز
سازنده راضی مردم عصبی
این است اداره عراضی!؟