متن کامل قطعنامه موج ضد ترور

مورخ 13 جوزا 1395

با درود به روح پاک شهدای کشور عزیزمان به ویژه شهدای اخیر شاهراه کندوز- تخار و غزنی!

افغانستان بیش از 15 سال است که نظام حکومتی قانونمند را براساس توافقات بدست آمده از کنفرانس بن تجربه میکند. انتظار میرفت وضعیت امنیتی افغانستان با حمایت جامعه جهانی هر روز بهتر شود. افراط گرایی، کشتار و جنگ از این سرزمین نابود گردد. حاکمیت قانون، کرامت انسانی، صیانت از حقوق بشر به مهمترین ارزش های اجتماعی و حکومتی بدل شود.اما متاسفانه بعداز سالیان متمادی هنوز هم خشونت، ناامنی و درنده خویی سیر صعودی خود را نشان میدهد و هموطنان ما در جاهای مختلف این سرزمین به گونه های متفاوت قربانی میشوند. تروریزم با چهرهای گوناگون هر روز جنایات دیگری را در این سرزمین به بار مینشاند و روح زجر دیده و زخم های کهنه ی مردمان این سرزمین را نمک تازه ای میزند.

به راستی که افغانستان پس از 15 سال حکومت داری، با حمایت جامعه بین المللی، به کدام سو روان است؟

ما اینجا تجمع کرده ایم که بپرسیم:

تا چی وقت باید مادران، پدران، برادران، خواهران و عزیزان خود را از دست بدهیم ؟

دولت مردان کشور باید بدانند که انتظار هراتیان از آنها چیزی فراتر از قانون نبوده، با استناد به ماده پنجم قانون اساسی، خواستار تأمین امنیت و آرامش هستند، که این خود از وظایف اساسی دولت به شمار میرود.

از آنجایکه ناامنی و ترور باعث فرار سرمایه، فقر وبیکاری گردیده، ما مردم هرات مقیم کابل ضمن حمایت از نیروی های امنیتی، اعتراض و نگرانی خود را در قبال افزایش ترورها و اختطاف های اخیر در ولایت هرات ابراز داشته، موارد زیر را به عنوان خواست های قانونی خویش مطرح مینمائیم:

1. مجازات مجرمین، تروریست ها و اختطافگران مطابق به قوانین الهی و بشری در کشور.

2. تغییر و تبدیل راهکار منطقی برای تامین امنیت نبوده، بل داشتن دیدگاه اساسی و حمایت ویژه میتواند کارساز گردد.

3. ارقام نیروهای امنیتی در شهر هرات به تناسب ولایات دیگر وپیچیدگی های وضعیت موجود و ناامنی های کنونی میباید افزایش یابد.

4. تسهیلات و تجهیزات جدید کشفی و استخباراتی در ارگان های امنیتی افزایش یابد.

5. با تناسب به جایگاه هرات به عنوان قطب اقتصادی، نفوس 3 ملیونی و بخاطرجلوگیری از افزایش بیکاری، تولید ناامنی، حمایت و نزدیکی مردم از دولت، پروژه های عام المنفعه وکارزا را از جمله: پروژه سمنت، اسفالت شاهراه هرات چشت، نفت تیرپل، نفت گلران و… توجه جدی صورت گیرد.

6. جهت حفظ وتامین امنیت پروژه ها وشاهراه های مواصلاتی ازجمله: بند سلما، شهرک صنعتی، شاهراه هرات اسلام قلعه، هرات تورغندی، هرات بادغیس و هرات – کابل تدابیر جدی تری روی دست گرفته شود.

موج ضد ترور از وکلا و سناتوران خویش در شورای ملی و بزرگان هراتی در ادارات دولتی میخواهد تا در قسمت پیگیری موارد متذکر ه همکاری و توجه جدی نمایند.

و من الله توفیق

اضافه کردن نظر