اعلامیه مطبوعاتی فعالان جامعه مدنی

در پیوند به کشتار و گروگان گیری مسافران شاهراه کابل-بدخشان!

مؤرِخ ١٣ جوزا ١٣٩٥ كابل افغانستان
در چند سال پسین تروریستان سفاک، بارها با حمله به غیر نظامیان و مسافران شاهراه های کشور، شهروندان بیگناه اعم از زن و کودک و پیر و جوان را با خود برده شماری را با قصاوت تمام به قتل رسانده و شماری برای باجگیری در گرو نگه داشتند. از سوی دیگر دولت به عنوان مسئول اصلی تامین امنیت جان و مال شهروندان، نه تنها هیچگونه اقدام پیشگرانه و یا عملی برای پایان دادن به این جنایت انجام نداده است، در عوض سیاست صلح یک طرفه را با تروریستان پیشگرفته که این سیاست غلط و ناکارا از یک سو سبب تضعیف روحیه ی جمعی و از سوی فرصت را به تروریستان و لابی هایش فراهم کرد تا بیشتر به جنایات خود ادامه دهند. در اين پيوند امروز ما فعالان جامعه مدني، خبرنگاران و شهروندان رسالت مند گرد هم آمديم و از حكومت وحدت ملي، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل و كشور هاي حامي انسانيت و حقوق بشري با صدور اين قطعنامه خواهان توجه به وضعيت امنيتي مردم خود در جهت تحقق موارد آتي هستيم:

1. حكومت مکلف و مسوول است تا هرچه عاجل اقدامات جدی با راهکار های مختلف نظامی و سیاسی را برای رهايي گروگان شده ها از نزد دزدان و تروريستان طالبي اتخاذ نمايد تا از كشتار بيشتر گروگانان جلوگيري صورت گيرد؛
2. حفظ جان و مال شهروندان از وظایف اساسی حكومت است بناً برای اطمینان بخشیدن به عابرین و مسافران در شاهراه هاي بزرگ و مخصوصا در شمال کشور، باید دولت اقدامات جدی امنیتی را آغاز کند.
۳. حكومت مرکزی به مردم و خانواده های قربانیان رخداد خونین اخیر پاسخگو بوده و با تحقیقات موشگافانه به ریشه های پهن و عرایض اين رويداد وحشيانه رسیده گی و مسوولان سهل انگار و بي كفايت را به پنجه قانون بسپارد؛
٤. حكومت بايد به سياست پروژه اي و بی انتهای مصالحه گرایی خویش تجديد نظر نموده، در عوض توجه جدی در سركوب اين دهشت افگنان و شورشیان را روي دست بگيرد؛
٥. سازمان ملل متحد و كشور هاي حامي حقوق بشر بايستي ضمن محكوم كردن اين عمل وحشيانه، تعزيرات سخت گیرانه ی سياسي و اقتصادي بر تروريستان طالب وضع و به حاميان داخلی و خارجي اش خصوصا کشور پاکستان فشار های جدی و پیگیر وارد کند تا بيش ازين به انسانيت پشت نكنند.

در اخير يك بار دگر قابل ياد هاني ميدانيم در صورت كه مانند گذشته حكومت در قبال اين رخداد بي تفاوت باقي بماند ما فعالان مدني دست به حركت هاي بزرگتر داد خواهانه و مسالمت آميز خواهيم زد و اينگونه براي احقاق حقوق شهروندان خود داد خواهي ميكنيم تا رسيدن به افغانستان با ثبات مبارزه ميكنيم .
قابل توجه نهاد های مدنی، وکلا، شهروندان مسوولیت پذیر لطفا برای یک دادخواهی جدی و بزرگ همه آماده باشید.
زمان و مکان رای زنی برای این کار بعدا در اختیار همه گذاشته می شود.

اضافه کردن نظر