نکات فشرده در مورد بسته های پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی به حکومت وحدت ملی

28 دسامبر 2015

کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی جهت برآورده شدن اهداف ذیل تشکیل شد:
زمینه سازی برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه،
جلوگیری از تخطی ها، تخلفات و تقلبات انتخاباتی،
تآمین شفافیت در مراحل مختلف پروسۀ انتخابات،
احیای اعتماد مردم بر روند انتخابات،
کاهش مصارف انتخابات،
نهادینه سازی انتخابات منحیث روند حقوقی و ملی و یگانه وسیلۀ تحکیم دموکراسی در کشور.
دردور اول کارخود کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی بسته پیشنهادی ۱۰ ماده ی را به حکومت پیشکش نمود که در پرنسیب تمام مواد این بسته از جانب حکومت پذیرفته شد اما سه ماده آن برای تدقیق بیشتر به کمیسیون دو باره رجعت داده شد.
در بسته پیشنهادی اول مطالب ذیل ګنجانیده شده بود:
• نظام انتخاباتی
• حوزه های انتخاباتی
• فهرست رأی دهنده ها و رأی دهی
• مراکز رأی دهی
• ترکیب کمیتۀ گزینش
• کمیسیون مستقل انتخابات
• میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی
• کمیتۀ شفافیت
• سهم زنان
• کرسی هموطنان هندو وسکهه
• استخدام کارکنان
در بسته دوم روی مطالب ذیل بیشتر تمرکز صورت ګرفت:
• نظام انتخاباتی
• حوزه های انتخاباتی
• نهاد های انتخاباتی
• محکمه اختصاصی انتخاباتی
• سارنوالی اختصاصی انتخاباتی
• کمیسیون رسانه ها
• تقسیم وظایف میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات
• موقف دارالانشا
• تخلفات و جرایم انتخاباتی
• مصارف انتخاباتی
• استفاده از تکنالوژی در انتخابات
• حقوق مهاجرین در انتخابات

ماده های مربوط زنان
ثبت لست رای دهندگان و مسله زنان در زمینه
فهرست رآی دهنده ګان بر اساس تذکرۀ تابعیت ترتیب شود.
با درک اینکه تعدادی از شهروندان کشور بویژه زنان تا اکنون، تذکرۀ تابعیت ندارند، کمیسیون مستقل انتخابات، ترتیبات خاص اصولی دیگری را جهت ثبت نام شان در فهرست رآی دهنده ګان صرف برای انتخابات سال 2016 اتخاذ نماید.
کمیته گزنیش و جایگاه زنان در آن
کميته گزينش به ترتيب ذيل تشکيل ميگردد:
یک عضو ستره محکمه به انتخاب شورای عالی ستره محکمه،
یک عضو بورد تعیینات خدمات ملکی کمیسیون مسقل اصلاحات اداری به انتخاب آن بورد،
یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به انتخاب آن کمیسیون،
یک تن نمایندۀ منتخب نهاد های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات،
یک تن از فعالین زن به انتخاب نهاد های جامعه مدنی مدافع حقوق زن،
یک تن نمایندۀ منتخب نهاد های رسانه یی،
یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر به انتخاب آن کمیسیون
کمیسیون مستقل انتخابات
تعداد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات (7) تن به شمول حداقل دو زن و با در نظرداشت ترکیب مشارکتی قومی و جنسیتی طور ذیل تعیین شوند:
سه تن برای پنج سال،
چهار تن برای سه سال.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید دارای تحصیلات حداقل لسانس، پنج سال تجربه کار در ادارات دولتی و غیر دولتی و سن 35 سال بوده و حین ارایۀ درخواست برای عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، عضویت کدام حزب سیاسی را نداشته باشند.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای دو سال وشش ماه و معاون و منشی برای یک سال توسط اعضای آن از طریق رآی دهی سری و مستقیم انتخاب شوند.اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، برای دوره های بعدی طبق احکام مندرج این ماده برای مدت پنج سال تعیین می گردند.
کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی
تعداد اعضای کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی (5) تن و با در نظرداشت ترکیب مشارکتی قومی و جنسیتی طور ذیل تعیین می شوند:
دو تن برای مدت پنج سال.
سه تن برای مدت سه سال.
اعضای کمیسیون مرکزی شکایات باید دارای تحصیلات حداقل لسانس در رشته های حقوقی و فقهی، پنج سال تجربه کار در ادارات دولتی و غیر دولتی و سن وی 35 سال بوده و حین ارایۀ درخواست برای عضویت کمیسیون مرکزی شکایات، عضویت کدام حزب سیاسی را نداشته باشند.
رئیس کمیسیون مرکزی شکایات برای دو سال وشش ماه و معاون و منشی برای یک سال توسط اعضای آن از طریق رآی دهی سری و مستقیم انتخاب شوند.
اعضای کمیسیون مرکزی شکایات برای دوره های بعدی طبق احکام مندرج این ماده برای مدت پنج سال تعیین می گردند.
دفاتر شکایات ولایتی
ترکیب دفاتر شکایات ولایتی سه تن به این ترتیب می باشد:
یک تن زن عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی
یک تن مرد عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی
یک تن عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر
سهم زنان در شورا های ولسوالی و ولایتی
با در نظر داشت احکام قانون اساسی در رابطه به تبعیض مثبت به نفع زنان سهم کرسی های زنان در شورا های ولایتی و ولسوالی 25 % تسجیل شد.
در موارد متعدد تعدیل و تغییر مواد این قوانین کلمه “مشارکت جنسیتی” به دفعات زیادی تذکر یافته است.

اضافه کردن نظر