بایگانی جولای, 2009

راهکار اقتصاد باز، یعنی چه؟

در راهکار اقتصاد باز تاكيد خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمايه گذاري بخش خصوصي است. كشور های كه راهکار اقتصاد باز را دنبال مي كنند باید درهاي خود را نه تنها برروي تجارت خارجي بلكه بر روي حركت هاي بين المللي عوامل توليدي چون كار، سرمايه وتكنالوژي باز بگذارد. چنين راهکار مي تواند براي كشورهاي كه داراي بازارهاي داخلي كوچك هستند، مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهاي جهاني حضور يابند وبه رقابت بپردازند.
بديهي است كه در اين راه تلاش میخواهد تا درجهت افزايش معیار های كيفي محصولات خود و كاهش هزينه هاي توليدي گام بردارند، تا بتوانند درعرصه رقابت هاي بين المللي موفق گردند.
ميردال كه از نظريه پردازان معروف اين علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهاي سنتي و بومی به سود كشور هاي درحال توسعه نيست. آنها بايد به تركيب صادرات خود توجه كنند، و با توجه به شرايط بازارهاي بين المللي ونياز هاي جامعه بشري، تحولات ارزشی، قيمتي و درآمدي كالاها به صادرات بپردازند. بطوركلي دراين سياست اعتقاد برين است كه از طريق ايجاد شرايط مناسب جهت ورود سرمايه هاي خارجي، تشويق وگسترش صادرات و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجي و امكان دستيابي به توسعه اقتصادي فراهم مي شود.
رعايت مواردي ازجمله موارد زير مي تواند در موفقيت سياست تشويق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:
1. به كارگيري سياست هاي پولي و مالي مناسب به منظور كاهش هزینه های داخلي و ايجاد مازاد توليد براي صادرات؛
2. ثابت نگهداشتن قيمت ها وجلوگيري از فشار تورمي؛
3. استفاده از تكنالوژي برتر درتوليد كالا هاي صادراتي و ارتقاء‌كيفيت كالا هاي صادراتي وكنترول آن؛
4. ازبين بردن موانع سر راه صادرات؛
5. ايجاد تسهيلات جهت تامين مواد اوليه و كالا هاي سرمایوی و ضرورت های مورد نياز كالا هاي صادراتي؛
6. تامين اعتبار مالي لازم جهت گسترش توليدات كالا هاي صادراتي؛
7. و هم چنين تامين تسهيلات زيربنایي لازم مانند حمل و نقل و بيمه؛
8. ارایه اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرايط بازار بين المللي و نوسانات ارزي كشور واردكننده؛ و بطور كلي شرايط اقتصادي وارد كننده كالاهاي صادراتي مورد نظر.